Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRESZGALLERY.PL

 1. Defi­ni­cje
 2. Posta­no­wie­nia Ogólne
 3. Świad­cze­nie Usług Elektronicznych
 4. Warunki Zawie­ra­nia Umowy Sprze­daży
 5. Warunki Roz­wią­zy­wa­nia Umów o Świad­cze­nie Usług Elektronicznych
 6. Płat­ność
 7. Dostawa
 8. Prawo Odstą­pie­nia Od Umowy
 9. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży
 10. Dane Oso­bowe
 11. Postanowienia końcowe

 

        I.            Defi­ni­cje

Użyte w niniej­szym Regu­la­mi­nie poję­cia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg zna­ków alfa­nu­me­rycz­nych konieczny do doko­na­nia auto­ry­za­cji w trak­cie uzy­ski­wa­nia dostępu do Konta, usta­lany samo­dziel­nie przez Klienta pod­czas pro­cesu Rejestracji.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną a która zamie­rza zawrzeć lub zawarła Umowę sprze­daży lub umowę o świad­cze­nie Usługi elektronicznej. Klienci mają możliwość zakupu Produktu w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali założenia Konta.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna będąca Klientem, dla któ­rej zawar­cie Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej nie jest zwią­zane bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – pod­strona Sklepu, w ramach któ­rej gro­ma­dzone są m.in. infor­ma­cje o Zamó­wie­niach Klienta w Skle­pie internetowym, do którego dostęp zabezpieczony jest Hasłem.
 6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Skle­pie inter­ne­to­wym mogąca być przedmio­tem Umowy sprze­daży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Produktów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 7. REGULAMIN – niniej­szy regu­la­min Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – elektroniczna, jednorazowa procedura zakładania Konta przez Klienta, wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych zgodnie z polami formularza oraz akceptacji Regulaminu.
 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep inter­ne­towy Usłu­go­dawcy dostępny pod adre­sem www.freszgallery.pl za pośred­nic­twem któ­rego Klient może zawrzeć Umowę sprze­daży lub umowę o świad­cze­nie Usługi elektronicznej.
 10. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA FRESZ Gallery / CeGie Rafał Gołąb, ul. Karmelicka 18/9, 31–128 Kra­ków, NIP: 6762296746, adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@freszgallery.pl, nr tele­fonu: +48 503148040 (opłata jak za połą­cze­nie stan­dar­dowe – wg cen­nika wła­ści­wego operatora).
 11. STRONA – Usłu­go­dawca, Sprze­dawca lub Klient.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprze­daży Pro­duktu w rozu­mie­niu Kodeksu cywil­nego zawie­rana za pośred­nic­twem Sklepu internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świad­czona drogą elek­tro­niczną przez Usługo­dawcę za pośred­nic­twem Sklepu internetowego. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na świadczenie w/w usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE – oświad­cze­nie woli Klienta zmie­rza­jące bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy sprze­daży Pro­duktu i okre­śla­jące istotne jej warunki.

 

      II.            Posta­no­wie­nia Ogólne

 1. Posta­no­wie­nia niniej­szego Regu­la­minu nie mają na celu wyłą­czać ani ogra­ni­czać jakich­kol­wiek praw Klienta będą­cego jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem przy­słu­gu­ją­cych mu na mocy bez­względ­nie wią­żą­cych prze­pi­sów prawa. W przy­padku nie­zgod­no­ści postano­wień niniej­szego Regu­la­minu z powyż­szymi prze­pi­sami, pierw­szeń­stwo mają te przepisy.
 2. Regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia przez Klien­tów ze Sklepu Internetowego.
 3. Niniej­szy Regu­la­min jest regu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także regu­luje warunki zawie­ra­nia Umów sprze­daży w Skle­pie internetowym.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego Klient akceptuje treść Regulaminu.
 5. Usłu­go­dawca świad­czy za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego nastę­pu­jące Usługi elektroniczne:

a)      Konto Klienta w Skle­pie internetowym,

b)      Inte­rak­tywny for­mu­larz umoż­li­wia­jący Klien­tom zło­że­nie Zamó­wie­nia w Sklepie internetowym.

 1. Klienta obo­wią­zuje zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.
 2. Klient obo­wią­zany jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem faktycznym.
 3. Klient obo­wią­zany jest do korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­wego w spo­sób zgodny z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych i praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej osób trzecich.
 4. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa prze­kazu komu­ni­ka­tów Usłu­go­dawca podej­muje środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nej Usługi elektronicznej.
 5. Mini­malne wyma­ga­nia tech­niczne nie­zbędne do współ­pracy z sys­te­mem teleinformatycz­nym, któ­rym posłu­guje się Usługodawca:

a)      Kom­pu­ter z dostę­pem do Internetu,

b)      Dostęp do poczty elektronicznej,

c)       Zale­cana roz­dziel­czość moni­tora: 1024×768 pikseli,

d)      Prze­glą­darka inter­ne­towa: Inter­net Explo­rer w wer­sji 7.0 lub now­szej z włą­czoną obsługą Java­Script i cookies; Mozilla Fire­fox w wer­sji 3.0 lub now­szej z włączoną obsługą Java­Script i cookies; albo Google Chrome w wer­sji 8 lub nowszej.

 

    III.            Świad­cze­nie Usług Elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usłu­go­dawca zobo­wią­zuje się do świad­cze­nia Usług elektronicznych w zakre­sie i na warun­kach okre­ślo­nych w niniej­szym Regulaminie.
 2. Świad­cze­nie przez Usłu­go­dawcę Usług elek­tro­nicz­nych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawie­ra­nia umów o świad­cze­nie Usług elektronicznych:

a)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na pro­wa­dze­niu Konta Klienta w Skle­pie inter­ne­to­wym zostaje zawarta w momen­cie doko­na­nia Rejestracji.

b)      Do doko­na­nia Reje­stra­cji nie­zbędne jest poda­nie w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym nastę­pu­ją­cych danych przez Klienta: imię i nazwi­sko, adres (ulica, numer domu, miej­sco­wość wraz z kodem pocz­to­wym), adres e-mail, numer tele­fonu kontaktowego oraz Hasło.

c)       Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu interak­tyw­nego for­mu­la­rza umoż­li­wia­ją­cego zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym zostaje zawarta w momen­cie roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z powyż­szej Usługi (doda­nie Pro­duktu do koszyka).

d)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na pro­wa­dze­niu Konta Klienta w Skle­pie inter­ne­to­wym jest zawie­rana na czas nieoznaczony.

e)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu interak­tyw­nego for­mu­la­rza umoż­li­wia­ją­cego zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym jest zawie­rana na czas ozna­czony i ulega roz­wią­za­niu z chwilą zło­że­nia Zamówienia.

 1. Warunki roz­wią­zy­wa­nia umów o świad­cze­nie Usług elektronicznych:

a)      Klient może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w każ­dym cza­sie i bez wska­za­nia przy­czyn, z zachowaniem 7–dniowego ter­minu wypowiedzenia.

b)      Usłu­go­dawca może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w wypadku, gdy Klient obiek­tyw­nie rażąco lub upo­rczy­wie naru­sza Regu­la­min, w szcze­gól­no­ści gdy dostar­cza tre­ści o charakterze bez­praw­nym. Naru­sze­nie Regu­la­minu musi mieć cha­rak­ter obiektywny i bez­prawny. Wypo­wie­dze­nie może być zło­żone po bez­sku­tecz­nym co naj­mniej jed­no­krot­nym wezwa­niu do zaprze­sta­nia lub usu­nię­cia naru­szeń z wyzna­cze­niem sto­sow­nego ter­minu. Roz­wią­za­nie umowy nastę­puje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.

c)       Wypo­wie­dze­nie umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawar­tej na czas nie­ozna­czony przez któ­rą­kol­wiek ze Stron nie naru­sza praw lub świad­czeń nabytych przez Strony w cza­sie trwa­nia umowy.

d)      Nie­za­leż­nie od powyż­szych posta­no­wień Strony mogą roz­wią­zać umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej w każ­dym cza­sie w dro­dze porozumienia Stron.

 

   IV.            Warunki Zawie­ra­nia Umowy Sprze­daży

 1. Ogło­sze­nia, reklamy, cen­niki i inne infor­ma­cje o Pro­duk­tach podane na stro­nach interne­to­wych Sklepu inter­ne­to­wego, w szcze­gól­no­ści ich opisy, para­me­try tech­niczne i użyt­kowe oraz ceny, sta­no­wią zapro­sze­nie do zawar­cia umowy, w rozu­mie­niu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Pro­duktu uwi­docz­niona na stro­nie Sklepu inter­ne­to­wego podana jest w zło­tych pol­skich i zawiera wszyst­kie skład­niki, w tym poda­tek VAT oraz cła. Ceny Pro­duk­tów nie zawie­rają jed­nak kosz­tów dostawy, które – jeżeli wystę­pują – są wska­zy­wane w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, chyba że infor­ma­cja zamiesz­czona w Skle­pie mówi inaczej.
 3. Cena Pro­duktu uwi­docz­niona na stro­nie Sklepu inter­ne­to­wego jest wią­żąca w chwili zło­że­nia przez Klienta Zamó­wie­nia. Cena ta nie ule­gnie zmia­nie nie­za­leż­nie od zmian cen w Skle­pie inter­ne­to­wym, które mogą się poja­wić w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych Pro­duk­tów po zło­że­niu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawar­cia Umowy sprze­daży Pro­duktu za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza należy zalogować się na swoje Konto lub prowadzić proces zmierzający do zakupu bez logowania (jako tzw. gość), a następnie doko­nać wyboru Pro­duktu i zło­żyć w opar­ciu o wyświe­tlane Klien­towi komu­ni­katy i infor­ma­cje Zamó­wie­nie za pomocą inte­rak­tyw­nego formularza.
 5. W trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia Klient nie posiadający Konta jest zobowiązany wska­zać nastę­pu­jące dane nie­zbędne do złoże­nia Zamó­wie­nia: imię i nazwi­sko, adres (ulica, numer domu, miej­sco­wość wraz z kodem pocz­to­wym), numer tele­fonu kon­tak­to­wego, Pro­dukt, ilość Pro­duktu, miej­sce i spo­sób dostawy Pro­duktu, spo­sób płatności.
 6. Zło­że­nie Zamó­wie­nia za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza nastę­puje w momen­cie klik­nię­cia w for­mu­la­rzu pola „Potwier­dzam zamó­wie­nie z obo­wiąz­kiem zapłat”.
 7. Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­dawca nie­zwłocz­nie (1) potwier­dza jego otrzy­ma­nie, co powo­duje zwią­za­nie Klienta jego oświad­cze­niem oraz (2) przyj­muje Zamó­wie­nie do reali­za­cji – w tym momen­cie zostaje złożona oferta zawarcia Umowy sprze­daży.
 8. Potwier­dze­nie otrzyma­nia Zamó­wie­nia i przy­ję­cie go do reali­za­cji nastę­puje przez prze­sła­nie Klientowi sto­sow­nej wia­do­mo­ści na podany na Koncie lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia adres poczty elek­tro­nicz­nej (adres e-mail), w której określony zostanie również koszt przesyłki Produktu. Klient w terminie 3 dni zobowiązany jest dokonać akceptacji kosztów przesyłki poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@freszgallery.pl, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu. W przypadku braku akceptacji kosztów przesyłki we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.
 9. W trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza – do momentu zło­że­nia Zamó­wie­nia – Klient ma moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych. W tym celu należy kie­ro­wać się wyświe­tla­nymi Klien­towi komu­ni­ka­tami oraz infor­ma­cjami dostęp­nymi na stro­nie Sklepu internetowego.
 10. Każdy zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT oraz certyfikatem autentyczności Produktu, które wysyłane są wraz z Produktem lub w osobnej przesyłce.

 

     V.            Warunki Roz­wią­zy­wa­nia Umów o Świad­cze­nie Usług Elektronicznych

 1. Klient może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w każ­dym cza­sie i bez wska­za­nia przy­czyn, z zacho­wa­niem 7–dniowego ter­minu wypowiedzenia.
 2. Usłu­go­dawca może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w wypadku, gdy Klient obiek­tyw­nie rażąco lub upo­rczy­wie naru­sza Regu­la­min, w szcze­gól­no­ści gdy dostar­cza tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym. Naru­sze­nie Regu­la­minu musi mieć cha­rak­ter obiek­tywny i bez­prawny. Wypo­wie­dze­nie może być zło­żone po bez­sku­tecz­nym co naj­mniej jed­no­krot­nym wezwa­niu do zaprze­sta­nia lub usu­nię­cia naru­szeń z wyzna­cze­niem sto­sow­nego ter­minu. Roz­wią­za­nie umowy nastę­puje w takim wypadku z zacho­wa­niem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypo­wie­dze­nie umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawar­tej na czas nie­ozna­czony przez któ­rą­kol­wiek ze Stron nie naru­sza praw lub świad­czeń naby­tych przez Strony w cza­sie trwa­nia umowy.
 4. Nie­za­leż­nie od powyż­szych posta­no­wień Strony mogą roz­wią­zać umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej w każ­dym cza­sie w dro­dze poro­zu­mie­nia Stron.

 

   VI.            Płat­ność

 1. Sprze­dawca udo­stęp­nia nastę­pu­jące spo­soby płatności:

a)      prze­le­wem ban­ko­wym (dane rachunku ban­ko­wego Sprze­dawcy wska­zane są na stro­nie Sklepu oraz w wia­do­mo­ści e-mail prze­sła­nej do Klienta po zło­że­niu Zamówienia),

b)      przy odbiorze osobistym.

 1. Klient zobo­wią­zany jest do doko­na­nia zapłaty ceny z tytułu Umowy sprze­daży przelewem w termi­nie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zgodnie z § 4 ust. 8, za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przy odbiorze osobistym Produktu.
 2. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego, Produkt zostanie wysłany Klientowi po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klien­tów nie będą­cych jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tami Sprze­dawca ma prawo ogra­ni­czyć dostępne spo­soby płat­no­ści, w tym także wyma­gać doko­na­nia przedpłaty w cało­ści albo części.

 

        VII.            Dostawa

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalen­da­rzo­wych licząc od dnia, w któ­rym została zawarta Umowa sprze­daży.
 2. Sprze­dawca dostar­czy Pro­dukty zgod­nie z wybo­rem Klienta:

a)      za pośred­nic­twem prze­woź­nika wska­za­nego w trak­cie skła­da­nia Zamówienia,

b)      poprzez odbiór osobisty,

 1. Dostawa Pro­duk­tów dostępna jest na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej
 2. Koszty dostawy zostaną wyraź­nie wska­zane w wiadomości wysłanej zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8
 3. Każda przesyłka z Produktem wysyłana przez Sprzedawcę jest ubezpieczona oraz nadana w trybie chronionym.
 4. Klient odbierając przesyłkę z Produktem zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zobowiązany jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

 

      VIII.            Prawo Odstą­pie­nia Od Umowy

 1. Klient będący jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem, który zawarł Umowę sprze­daży, może od niej odstą­pić bez poda­nia przyczyn, skła­da­jąc sto­sowne oświad­cze­nie na piśmie w ter­mi­nie 14 (czternastu) dni. Do zacho­wa­nia tego ter­minu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem. Powyż­sze upraw­nie­nie może zostać zre­ali­zo­wane przez Kon­su­menta poprzez prze­słanie pisemnego oświad­cze­nia o odstą­pie­niu, któ­rego wzór sta­nowi Załącz­nik nr 1 do Regulaminu: Wzór_odstąpienia_od_umowy_FRESZ Gallery, na adres: FRESZ Gallery / CeGie Rafał Gołąb, ul. Karmelicka 18/9, 31–128 Kra­ków lub na adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@freszgallery.pl
 1. Ter­min czternastodniowy, w któ­rym Kon­su­ment może odstą­pić od Umowy sprze­daży liczy się od dnia wyda­nia Pro­duktu (doręczenia).
 2. W razie odstą­pie­nia od umowy Umowa sprze­daży jest uwa­żana za nie­za­wartą, a Klient jest zwol­niony z wszel­kich zobowią­zań. To, co Strony świad­czyły, ulega zwro­towi w sta­nie nie­zmie­nio­nym, chyba że zmiana była konieczna w gra­ni­cach zwy­kłego zarządu. Zwrot powi­nien nastą­pić niezwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie czter­na­stu dni. Jeżeli Kon­su­ment doko­nał jakich­kol­wiek przed­płat, należą się od nich odsetki usta­wowe od daty doko­na­nia przedpłaty.
 3. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, wraz z Produktem Konsument winien odesłać otrzymane dokumenty określone w § 4 ust. 10.
 4. Konsument zobowiązany jest również ubezpieczyć przesyłkę z Produktem na kwotę odpowiadającą cenie Produktu oraz wysłać ją jako przesyłkę chronioną.
 5. Sprze­dawca dokona zwrotu na wska­zany przez Kon­su­menta numer rachunku bankowego lub w inny wska­zany przez Kon­su­menta sposób.
 6. Prawo odstą­pie­nia od umowy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­guje Kon­su­men­towi w wypadkach:

a)      o świad­cze­nie usług, jeżeli przed­się­biorca wyko­nał w pełni usługę za wyraźną zgodą kon­su­menta, który został poin­for­mo­wany przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez przed­się­biorcę utraci prawo odstą­pie­nia od umowy,

b)      w któ­rej cena lub wyna­gro­dze­nie zależy od wahań na rynku finan­so­wym, nad któ­rymi przed­się­biorca nie spra­wuje kon­troli, i które mogą wystą­pić przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy,

c)       w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wana, wypro­du­ko­wana według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­menta lub słu­żąca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,

d)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­jąca szyb­kiemu zepsu­ciu lub mająca krótki ter­min przy­dat­no­ści do użycia,

e)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­czana w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie można zwró­cić ze względu na ochronę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)       w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są rze­czy, które po dostar­cze­niu, ze względu na swój cha­rak­ter, zostają nie­roz­łącz­nie połą­czone z innymi rzeczami,

g)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są napoje alko­ho­lowe, któ­rych cena została uzgod­niona przy zawar­ciu umowy sprze­daży, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopiero po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zależy od wahań na rynku, nad któ­rymi przed­się­biorca nie ma kontroli,

h)      w któ­rej kon­su­ment wyraź­nie żądał, aby przed­się­biorca do niego przy­je­chał w celu doko­na­nia pil­nej naprawy lub kon­ser­wa­cji; jeżeli przed­się­biorca świad­czy dodat­kowo inne usługi niż te, któ­rych wyko­na­nia kon­su­ment żądał, lub dostar­cza rze­czy inne niż czę­ści zamienne nie­zbędne do wyko­na­nia naprawy lub kon­ser­wa­cji, prawo odstą­pie­nia od umowy przy­słu­guje kon­su­men­towi w odnie­sie­niu do dodat­ko­wych usług lub rzeczy,

i)        w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­kowe lub wizu­alne albo pro­gramy kom­pu­te­rowe dostar­czane w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)        o dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umowy o prenumeratę,

k)      zawar­tej w dro­dze aukcji publicznej,

l)        o świad­cze­nie usług w zakre­sie zakwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, prze­wozu rze­czy, najmu samo­cho­dów, gastro­no­mii, usług zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem, wyda­rze­niami roz­ryw­ko­wymi, spor­to­wymi lub kul­tu­ral­nymi, jeżeli w umo­wie ozna­czono dzień lub okres świad­cze­nia usługi,

m)    o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, które nie są zapi­sane na nośniku mate­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­częło się za wyraźną zgodą kon­su­menta przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­biorcę o utra­cie prawa odstą­pie­nia od umowy.

 

    IX.            Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży

 1. Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprzedaży:

a)      Sprze­dawca odpo­wiada wobec Konsumenta z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży w zakre­sie okre­ślo­nym w szcze­gól­no­ści ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze­gól­nych warun­kach sprzedaży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodeksu Cywil­nego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b)      Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży można skła­dać pisem­nie na adres: FRESZ Gallery / CeGie Rafał Gołąb, ul. Karmelicka 18/9, 31–128 Kra­ków lub na adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@freszgallery.pl, w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

c)       W tre­ści zgło­sze­nie rekla­ma­cyj­nego Klient powi­nien, w miarę moż­li­wo­ści, podać:

 • opis wady, w tym zwłasz­cza na czym wada polega,
 • datę ujaw­nie­nia wady,
 • sta­no­wi­sko Klienta w przed­mio­cie rekla­ma­cji, Jego oczekiwania. Brak wska­za­nych ele­men­tów nie wpływa na moż­li­wość roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji doko­na­nej przez Klienta będą­cego Kon­su­men­tem, może jed­nak znacz­nie przy­czy­nić się do spraw­nego jej rozpatrzenia.

d)      Sprze­dawca usto­sun­kuje się do rekla­ma­cji nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w terminie 14 dni. Odpo­wiedź Sprze­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na adres e-mail Klienta podany w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny podany przez Klienta sposób.

e)      Sprze­dawca infor­muje, że w przy­padku Pro­duk­tów obję­tych także gwa­ran­cją upraw­nie­nia z tego tytułu należy wyko­ny­wać zgod­nie z warun­kami zamieszczonymi w kar­cie gwa­ran­cyj­nej (jeżeli Produkt taką posiada).Gwa­ran­cja na sprze­dany Pro­dukt nie wyłą­cza, nie ogra­ni­cza, ani nie zawie­sza upraw­nień Konsumenta z tytułu odpowiedzial­no­ści Sprze­dawcy za nie­zgod­ność Pro­duktu z Umową sprze­daży w zakre­sie okre­ślo­nym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014.827) oraz posta­no­wień Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 1. Rekla­ma­cje zwią­zane ze świad­cze­niem Usług elek­tro­nicz­nych oraz pozo­stałe rekla­ma­cje zwią­zane z dzia­ła­niem Sklepu inter­ne­to­wego można zgła­szać pisemnie na adres: FRESZ Gallery / CeGie Rafał Gołąb, ul. Karmelicka 18/9, 31–128 Kra­ków lub na adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@freszgallery.pl. Zaleca się poda­nie w tre­ści rekla­ma­cji jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­miotu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz danych kon­tak­to­wych – uła­twi to i przy­spie­szy rozpatrzenie rekla­ma­cji przez Usługodawcę. Rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona przez Usłu­go­dawcę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni. Odpo­wiedź Usłu­go­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na adres e-mail Klienta podany w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

      X.            Dane Oso­bowe

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klienta zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego jest FRESZ Gallery / CeGie Rafał Gołąb, ul. Karmelicka 18/9, 31–128 Kra­ków, NIP: 6762296746, adres poczty elek­tro­nicz­nej: kontakt@freszgallery.pl, nr tele­fonu: +48 503148040 (opłata jak za połą­cze­nie stan­dar­dowe – wg cen­nika wła­ści­wego operatora).
 2. Dane oso­bowe Klienta zbie­rane przez Admi­ni­stra­tora za pośred­nic­twem Sklepu interne­to­wego zbie­rane są w celu reali­za­cji zawar­tej z nim Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elektronicznej oraz do celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz ich poprawiania.
 4. Poda­nie danych oso­bo­wych przez Klienta jest dobro­wolne, acz­kol­wiek nie­poda­nie wska­za­nych w Regu­la­mi­nie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej skut­kuje odmową zawar­cia tejże umowy. Dane nie­zbędne do zawar­cia Umowy sprze­daży lub umowy o świadczenie Usługi elek­tro­nicz­nej wska­zane są także każ­do­ra­zowo na stro­nie interneto­wej Sklepu internetowego.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail, informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy.
 6. Klient wypeł­nia­jąc for­mu­larz reje­stra­cji swo­jego konta zobo­wią­zany jest do poda­nia praw­dzi­wych danych. Sprze­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za szkody ponie­sione przez osoby trze­cie na sku­tek dzia­łań Klien­tów sklepu inter­ne­to­wego, w szcze­gól­no­ści poda­nia nie­praw­dzi­wych danych lub doko­na­nia zaku­pów na rachu­nek osób trzecich.

 

    XI.            Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawie­rane poprzez Sklep inter­ne­towy zawie­rane są w języku polskim.
 2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie przepisy obo­wią­zu­ją­cego na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej prawa, w tym Kodeksu cywil­nego, Ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014.827), Ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw konsumen­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczegól­nych warun­kach sprze­daży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne wła­ściwe prze­pisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa pol­skiego nie pozba­wia Kon­su­menta ochrony przy­zna­nej mu na podstawie prze­pi­sów, któ­rych nie można wyłą­czyć w dro­dze umowy, na mocy prawa jakie byłoby wła­ściwe w braku wyboru, tj. prawa pań­stwa, w któ­rym Kon­su­ment ma miej­sce zwy­kłego pobytu, a przed­się­biorca (1) wyko­nuje swoją dzia­łal­ność gospodarczą lub zawo­dową w pań­stwie, w któ­rym kon­su­ment ma miej­sce zwy­kłego pobytu; lub (2) w jaki­kol­wiek spo­sób kie­ruje taką dzia­łal­ność do tego pań­stwa lub do kilku państw z tym pań­stwem włącz­nie; a umowa wcho­dzi w zakres tej działalności.
 4. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniej­szego Regu­la­minu ze względu na ważne przy­czyny. Zmie­niony Regu­la­min wiąże Klien­tów jeżeli zostały zacho­wane wyma­ga­nia okre­ślone w art. 384 Kodeksu cywil­nego (tj. Klient został pra­wi­dłowo powia­do­miony o zmia­nach) i Klient nie wypo­wie­dział umowy o cha­rak­te­rze cią­głym w ter­mi­nie 14 dni. Zmiany Regu­la­minu nie będą w żaden spo­sób naru­szać praw lub świad­czeń naby­tych Klien­tów, w szcze­gól­no­ści nie będą miały wpływu na zło­żone lub reali­zo­wane Zamó­wie­nia i zawarte Umowy sprze­daży, które reali­zo­wane będą na zasadach dotych­cza­so­wych. W wypadku gdyby zmiana Regu­la­minu skut­ko­wała wprowa­dze­niem jakich­kol­wiek nowych opłat lub pod­wyż­sze­niem obec­nych Konsument ma prawo odstą­pie­nia od umowy.
 5. Klienci mogą uzy­skać dostęp do Regu­la­minu w każ­dym cza­sie za pośred­nic­twem odsy­ła­cza zamiesz­czo­nego na stro­nie głów­nej Sklepu inter­ne­to­wego oraz pobrać go i spo­rzą­dzić jego wydruk. Regu­la­min Sklepu inter­ne­to­wego jest dostępny pod adre­sem: https://freszgallery.pl/regulamin/ oraz jest dostar­czany nie­od­płat­nie Klien­towi (drogą elek­tro­niczną) na każde jego żądanie.
 6. Utrwa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie Klien­towi tre­ści zawie­ra­nej Umowy sprze­daży i umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej nastę­puje poprzez udostępnie­nie Regu­la­minu na stro­nach wska­za­nych w § 10 ust. 4.
 7. Spory powstałe pomię­dzy Sprze­dawcą a Klien­tem, który jest jednocześnie Kon­su­men­tem zostają pod­dane wła­ści­wym sądom powszech­nym. Spory powstałe pomię­dzy Usłu­go­dawcą, Sprze­dawcą a Klien­tem, który nie jest jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem zostają pod­dane sądowi wła­ści­wemu ze względu na sie­dzibę Sprzedawcy.

 

Poprzedni regulamin do pobrania: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRESZGALLERY – archiwalny